Dlaczego Naja Szkòła?

Profil językowo-cyfrowo-medialny

img

Profil językowy

Językami obcymi otaczamy od najmłodszych lat. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w dwóch językach: polskim i kaszubskim, będącym drugim językiem nauczania, z którym oswajamy stopniowo „przez zanurzenie”. Od klasy zerowej uczniowie objęci są rozszerzonym programem nauki języka angielskiego. Język niemiecki jest integralną częścią podstawy programowej Naja Szkòła zarówno dla oddziału przedszkolnego Montessori, jak i zerówki oraz klas I-VI. Klasy VII-VIII realizują rozszerzony program języka niemieckiego i angielskiego.

Profil cyfrowy

Podczas pracy uczniowie wykorzystują udostępnione przez szkołę laptopy typu Chromebook, które doskonale sprawdzają się zarówno w nauce stacjonarnej, jak i zdalnej. Do dyspozycji mają szkolną sieć komputerową do wyszukiwania potrzebnych informacji i zasobów edukacyjnych. Regularnie pracują w środowisku wirtualnym – platformie zdalnego nauczania Google Classroom w oparciu o aplikacje dostępne dla uczniów w ramach bezpłatnego pakietu edukacyjnego G Suite dla Szkół i Uczelni.

Profil medialny

Nauka praktycznych kompetencji przydatnych w codziennych kontaktach z mediami realizowana jest we wszystkich klasach w ramach edukacji polonistycznej, społecznej, historycznej, plastycznej i zajęć komputerowych. Parterem w zakresie edukacji medialnej jest Radio Kaszëbë.

naja-szkola-rektutacja-2019
img

Ocenianie służące uczeniu się

Ocenianie kształtujące

Informacja zwrotna skuteczniej niż stopnie motywuje ucznia do nauki, nauczycielowi zaś pomaga ustalić, na czym należy się skupić podczas kolejnych lekcji. Nauczyciel traktuje uczniów indywidualnie obserwując, jak zdobywają wiedzę i dając konkretne wskazówki do dalszej pracy. Zawsze wyjaśnia, jakie są cele uczenia się i kryteria sukcesu. Stara się angażować uczniów w ich proces edukacyjny. Uczniowie wymieniają się wiedzą, ucząc się od siebie nawzajem.

W Polsce ocenianie kształtujące obecne jest od początku lat 2000. Duża w tym zasługa m.in. Centrum Edukacji Obywatelskiej, będącego ośrodkiem szkoleniowym i popularyzatorskim dla nauczycieli i rodziców.

Więcej

Umiejętności kluczowe

Chcemy, by w pracy nasze dzieci wykazywały się pomysłowością, wprowadzały nowe pomysły w życie, były otwarte na inne sposoby myślenia oraz zaangażowane w innowacyjne działania, które mogą przynieść wymierne efekty.

Mapa Kompetencji kluczowych

Uczymy, jak rozpoznawać własne potrzeby jako ucznia, rozwijać zainteresowania spoza ram szkolnych wymagań, wydajnie organizować czas pracy i planować swoje działania. Pokazujemy, jak definiować zadania, sprawnie je realizować i ustalać priorytety bez bezpośrednich wskazówek nauczyciela. Motywujemy do kształcenia przez całe życie i podnoszenia swoich kompetencji.

Mapa Kompetencji XXI wieku

Pracujemy, by nasi uczniowie potrafili wyrażać swoje myśli jasno i zrozumiale – zarówno w piśmie, jak i ustnie. Do realizacji określonych zadań udostępniamy narzędzia informacyjno-komunikacyjne.

Mapa Kompetencji XXI wieku

Uczymy otwartości i konstruktywnej współpracy ze społecznościami z innych kręgów kulturowych. Czerpiemy ze zbiorowej mądrości grupy. Pokazujemy, jak pokonywać różnice kulturowe. Realizując zadania patrzymy na problemy z różnych perspektyw, aby wypracować innowacyjne rozwiązania i podnieść jakość pracy.

Mapa Kompetencji XXI wieku

Rozwijamy umiejętności skutecznej pracy w grupach, zachęcamy do wspólnego wysiłku dla osiągnięcia jednego celu. Uczymy, jak osiągać kompromis dzięki elastyczności i pomocy dla innych członków grupy. Ćwiczymy, jak radzić sobie z odpowiedzialnością za rezultaty wspólnej pracy i procesu uczenia się.

Mapa Kompetencji XXI wieku

Pokazujemy, jak oceniać pozyskane informacje, jak dokonywać umiejętnego wyboru najważniejszych faktów oraz jak je wykorzystywać w celu kreatywnego rozwiązania problemu. Budujemy świadomość i rozumienie zasad prawnych i etycznych związanych z dostępem i przetwarzaniem informacji.

Uczymy, jak buduje się przekazy medialne. Pokazujemy, jak ta sama wiadomość może być różnie rozumiana przez różne osoby. Uświadamiamy, jak można zmienić znaczenie wiadomości pomijając lub włączając do przekazu dany fakt. Ostrzegamy przed negatywnym wpływem mediów na zachowania i przekonania odbiorców.

Mapa Kompetencji XXI wieku

Pracujemy używając technologii cyfrowej, narzędzi komunikacyjnych i zasobów internetowych, by zdobywać, wykorzystywać, gromadzić i przetwarzać w wiedzę. Technologia jest dla nas narzędziem służącym do poszukiwania danych, oceniania ich oraz publikowania efektów własnej pracy. Przestrzegamy podstawowych zasad etycznych i prawnych w zakresie upowszechniania informacji.

Pomagamy adaptować się do nowych ról i obowiązków. Uczymy, jak znaleźć swoje miejsce w nowym zespole. Ćwiczymy umiejętność skutecznej pracy w zmieniających się warunkach i przy ograniczonej informacji na temat głównych założeń.

Mapa Kompetencji XXI wieku

Pomagamy uczniom wyznaczać sobie ambitne cele i realizować je w ustalonym wcześniej terminie. Podkreślamy znaczenie pracowitości i kultury pracy, na którą składają się m.in. punktualność, zaufanie, odpowiedzialność. Uczymy umiejętności samooceny swoich działań na podstawie danych zbieranych podczas realizacji projektu.

Uczymy, jak planować działania, by prowadziły do realizacji wyznaczonych celów. Rozwijamy umiejętności interpersonalne, które pomagają w rozwiązywaniu problemów i skutecznej realizacji działań. Pokazujemy, jak korzystać z umiejętności innych osób, by osiągnąć wspólny cel. Podkreślamy, że należy postępować etycznie i w zgodzie z własnymi przekonaniami. Wskazujemy, jak ważne jest odpowiedzialne działanie w interesie większej wspólnoty.

1971

B.S. Bloom wprowadza do edukacji Ocenianie Kształtujące

1991

Język kaszubski jest nauczany w szkołach podstawowych i średnich

2005

CEO promuje Ocenianie Kształtujące w polskiej edukacji

2017

Rusza Naja Szkòła - Dwujęzyczna Prywatna Szkoła Podstawowa

Nasza wizja i wartości

img
Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata. – Ludwik Wittgenstein. Znając tylko jeden język, patrzymy na świat w tylko jeden sposób. Poznając inne języki, czynimy nasz świat większym i bardziej otwartym.

Ze Statutu szkoły

img

Prywatna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny Montessori

NAJA SZKÒŁA | Tożsamość-Kompetencje-Przyszłość

Strefa Nauczyciela Strefa Rodzica